Algemene Voorwaarden

 1. Behalve bijzondere voorwaarden vermeld in onze contracten of op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. Elke afwijking hiervan zal schriftelijk en voorafgaandelijk dienen te gebeuren.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Onze prijzen zijn opgesteld in Euro, BTW niet inbegrepen. Elke stijging van BTW of elke nieuwe belasting opgelegd zou worden tussen het ogenblik van de offerte en de levering van het materieel zal ten laste zijn van de koper.
 3. Onze prijzen hebben uitsluitend betrekking op de levering van het materieel dat beschreven is in onze offertes. Indien andere of bijkomende materieel of prestaties door de klant worden besteld, zullen deze hem gefactureerd worden bovenop de prijs van onze bijzondere verkoopsvoorwaarden.
 4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Behalve indien uitdrukkelijk gewaarborgd in onze bijzondere verkoopsvoorwaarden, zijn onze leveringstermijnen indicatief. We zullen slechts aansprakelijk kunnen gesteld worden indien de termijnen uitzonderlijk lang zijn en te wijten aan een grove fout van de verkoper.
 5. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor de voorverkoop van de goederen.
 6. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 7. Behalve indien schriftelijk voorafgaandelijk bepaald, gaat elke bestelling gepaard met de betaling van een voorschot van 40 %. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
 8. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd. Ten belope 12 % per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125 Euro.
 9. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 125 Euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van mogelijkheid van een hogere schade te eisen.
 10. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 11. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.
 12. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 13. Bij eenzijdige annulering door onze klanten van een door ons geaccepteerde opdracht, hebben wij niettemin de keuze ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vervolgen , dan wel buiten onze directe kosten als winstderving 20 % van het bedrag van de opdracht in rekening te brengen.
 14. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 15. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de koper.
 16. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 17. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 18. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
 19. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden ontvangt in een andere taal dan de zijne, doet geen afbreuk aan het verbindend karakter ervan in zijnen hoofde.
 20. Elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op onze contractuele verplichtingen met de klant, zal worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken die het dichtst bij onze maatschappelijke zetel gelegen zijn.